Κρατήστε με ενήμερο για τα Manufacturing Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Αριστεία ανά Βιομηχανικό Κλάδο

Οι κατηγορίες της Ενότητας 1 αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βιομηχανικές μονάδες που έχουν ξεχωρίσει στον κλάδο τους για την αριστεία στις επιδόσεις, οργάνωση, εξοπλισμό, εργασιακό περιβάλλον κ.λπ.

Οι υποψηφιότητες μπορεί να προέρχονται από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:

1.1 Τρόφιμα & ποτά
1.2 Χημικά & πετρελαιοειδή
1.3 Φάρμακα & καλλυντικά
1.4 Πλαστικά
1.5 Γυαλί, Μέταλλο, Χαρτί
1.6 Ένδυση και κλωστοϋφαντουργία
1.7 Δομικά προϊόντα
1.8 Εξορυκτική & Μεταλλευτική βιομηχανία
1.9 Ενέργεια
1.10 Πρωτογενής τομέας μεταποίησης
1.11 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
1.12 Οικιακός εξοπλισμός
1.13 Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος
1.14 Άλλος κλάδος

Ενότητα 2. Επιχειρηματική Στρατηγική και Επενδύσεις

Οι κατηγορίες της Ενότητας 2 αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τη σημαντική παραγωγική επένδυση, την εξωστρεφή μεταποιητική δραστηριότητα, την αναδιοργάνωση της παραγωγής, την παράγωγή καινοτόμων προϊόντων, την επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων και την επιτυχημένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance)

2.1 Σημαντική παραγωγική επένδυση
Βραβεύονται βιομηχανίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση είτε στη δημιουργία νέας μονάδας/γραμμής παραγωγής ή στην ουσιαστική αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας/γραμμής παραγωγής.

2.2 Εξωστρεφής μεταποιητική δραστηριότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με έντονη και συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα, παρουσία σε μεγάλες διεθνείς αγορές και με σημαντικούς πελάτες σε διάφορες χώρες.

2.3 Αναδιοργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες που έχουν ριζικά αναδιοργανώσει την παραγωγή τους ή/και το τμήμα παραγωγής με νέες οργανωσιακές δομές, χτίσιμο δεξιοτήτων, νέων πρακτικών παραγωγής, ευέλικτες μορφές παραγωγής κ.λπ. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την αύξηση της απόδοσης.

2.4 Νέα εταιρεία μεταποίησης
Βραβεύονται νέες βιομηχανίες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τελευταία 5 χρόνια, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα σε πρότυπες βιομηχανικές μονάδες και καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στις αγορές εντός ή εκτός Ελλάδος.

2.5 Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων
Βραβεύονται βιομηχανίες που η ηγεσία του εργοστασίου καταδεικνύει ικανότητες γρήγορης απόκρισης και προσαρμοστικότητας στα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης και επιβεβλημένης ψηφιακής ανάπτυξης υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης.

2.6 Στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance)
Βραβεύονται βιομηχανίες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG, δημοσιοποιούν τις σχετικές δράσεις τους και αξιολογούνται ιδιαίτερα υψηλά στον δείκτη ESG.

Ενότητα 3. Αποτελεσματική Διοίκηση Εργοστασίου

Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την παραγωγικότητα και την απόδοση, τη βέλτιστη οργάνωση παραγωγής, την αποτελεσματική διοίκηση και τα αποτελεσματικά συστήματα παραγωγής, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες στο κύκλωμα προμηθειών/αγορών και οι βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

3.1 Παραγωγικότητα & απόδοση
Βραβεύονται βιομηχανίες που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα στην παραγωγή, έχουν μειώσει τα κόστη παραγωγής, ενώ έχουν κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Βραβεύονται επίσης πάροχοι λύσεων που οδηγούν τη βιομηχανία στα παραπάνω αποτελέσματα.

3.2 Βέλτιστη οργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που μέσω διατμηματικών συνεργασιών και νέων τεχνολογιών βελτιστοποιούν την παραγωγή τους μέσω της μείωσης απωλειών, κατάρτισης ρεαλιστικού πλάνου παραγωγής, σωστής πρόβλεψης πωλήσεων, προγραμματισμού προμηθειών και εργατικού δυναμικού κ.λπ.

3.3 Αποτελεσματική διοίκηση & συστήματα παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με καινοτόμα συστήματα (TQM, Lean Management, BPR, ολοκληρωμένα MIS κ.λπ.) και διαδικασίες για πιο αποδοτικό σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο παραγωγής.

3.4 Αποτελεσματικά logistics
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες στο κύκλωμα προμηθειών/αγορών, στη διαχείριση αποθεμάτων/ αποθηκών, στη διοίκηση του κέντρου διανομής κ.λπ.

3.5 Διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομηχανικών εγκαταστάσεων (facility management-maintenance) όσον αφορά κτίρια, υποδομές, συντήρηση, εξωτερικούς χώρους, καθαρισμό, διαχείριση απορριμμάτων, ασφάλεια, φύλαξη κ.λπ.

Ενότητα 4. Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βιομηχανίες και τους παρόχους λύσεων που χρησιμοποιούν καινοτόμες και υπερσύγχρονες τεχνολογίες, που έχουν οργανωμένα τμήματα R&D, που έχουν δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα διεθνώς ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα, καθώς και αυτές που επενδύουν στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

4.1 Αξιοποίηση τεχνολογιών στην παραγωγή
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που υιοθετούν ή παρέχουν τεχνολογίες (Ρομποτική, Τεχνολογίες αισθητήρων κ.λπ.) και συστήματα (MRP, MIS, ERP κ.λπ.) που επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα στην παραγωγή.

4.2 Smart Factory
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που υιοθετούν ή παρέχουν τεχνολογίες industry 4.0 (IoT, Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη, 3-D printing, Augmented reality κ.λπ.) για τον πλήρη μετασχηματισμό του εργοστασίου.

4.3 Έρευνα & ανάπτυξη (R&D)
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν οργανωμένα τμήματα R&D ή συμμετέχουν σε εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ή έχουν συνεργασίες με ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, των δομών και του εξοπλισμού παραγωγής.

4.4 Καινοτόμα προϊόντα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν σχεδιάσει, πιστοποιήσει, προωθήσει και δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα.

4.5 Καινοτομία & δημιουργικότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι βιομηχανικών λύσεων που αποδεικνύουν μοναδικά χαρακτηριστικά δημιουργικής σκέψης και επακόλουθων υλοποιήσιμων καινοτομιών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων, στην οργάνωση και λειτουργία της παραγωγής και στη διαχείριση του εργοστασίου γενικότερα, επιτυγχάνοντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ενότητα 5. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πελατοκεντρική Κουλτούρα

Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν βιομηχανίες και παρόχους λύσεων που επιδεικνύουν συστηματικά υψηλά επίπεδα ποιότητας, έχουν να επιδείξουν επιτυχημένη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές τους και ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

5.1 Υψηλή ποιότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες, σύμβουλοι, φορείς πιστοποίησης και παρόχοι λύσεων που έχουν ενσωματώσει τη φιλοσοφία της ποιότητας και την προσαρμογή τους στα διεθνή Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες τους.

5.2 Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που αξιοποιούν προχωρημένες τεχνικές και τεχνολογίες στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους με αποδοτική παραγωγή, αποτελεσματική μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

5.3 Επιτυχημένη συνεργασία με πελάτες / προμηθευτές
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν μακροχρόνιες και ολοκληρωμένες συνεργασίες με προμηθευτές τους ή/και πελάτες για αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την γενικότερη ανάπτυξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

5.4 Ανταπόκριση στην αναδιοργάνωση παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι υπηρεσιών που ανταποκρίθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (πρώτων υλών, ημιετοιμων και τελικών προϊόντων) λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου, της πανδημίας κ.λπ.

Ενότητα 6. Βιώσιμη Παραγωγή

Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βιομηχανίες ή τους παρόχους λύσεων που εφαρμόζουν καλές πρακτικές στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, της διαχείρισης και εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

6.1 Περιβαλλοντική & ενεργειακή πολιτική
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με αποδοτικές δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής στο εργοστάσιο και συστημάτων ολικής διαχείρισης αποβλήτων, με βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων/κτιρίων, με μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μείωση του κόστους ενέργειας κ.λπ.

6.2 Μηδενικό αποτύπωμα (net zero) [NEW]
Το στοίχημα για μηδενικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 συνιστά πραγματική πρόσκληση για τον κλάδο της βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο βραβείο θα απονεμηθεί σε βιομηχανίες ή παρόχους λύσεων που υιοθετούν δράσεις ή και (προσφέρουν) συστήματα, ούτως ώστε να φτάσουν με σχεδιασμό και μετρήσιμα αποτελέσματα κάθε χρόνο να κερδίσουν αυτό το στοίχημα.

6.3 Υγεία & ασφάλεια εργαζομένων
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν επιτύχει, με αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις, τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα, τις βαθμίδες και χώρους του εργοστασίου.

6.4 Αριστεία στην οργάνωση εργασίας & του ανθρώπινου δυναμικού
Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες με βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην προώθηση καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας , όπως διατμηματικές ομάδες, διαχείριση ταλέντων κ.λπ.

6.5 Ίση μεταχείριση & κοινωνική ενσωμάτωση [NEW]
Βραβεύονται οι βιομηχανίες που προσλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ειδικών αναγκών και άλλων παραγόντων και εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης.

6.6 Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Βραβεύονται βιομηχανίες με εξαιρετικά προγράμματα ΕΗ& ΕΚΕ που επικεντρώνονται στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων με ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας ή/και στην προστασία του περιβάλλοντος με σχετικές δράσεις.

Ενότητα 7. Κορυφαία Βιομηχανικά ‘Εργα (για προμηθευτές) [NEW]

Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν σημαντικά έργα υποστήριξης επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίας (με εφαρμοσμένα συστήματα, λύσεις ή υπηρεσίες) όσον αφορά στην πληρότητα εκτέλεσης, το τελικό αποτέλεσμα, την καινοτομία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου. Σε κάθε υποψηφιότητα είναι απαραίτητο να αναφέρεται συγκεκριμένα η βιομηχανία (-ες) που έγινε το έργο.

7.1 Best Technology Systems Project for Industry
Βραβεύονται πάροχοι τεχνολογιών αιχμής (Automations, Robotics, Big Data & Analytics, Machine Learning & AI, VR/ AR Systems, Digital Twins, Additive Manufacturing, 5G κ.ά.) που διαθέτουν στη βιομηχανία για την αναμόρφωση του επιχειρηματικού και λειτουργικού της μοντέλου και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

7.2 Best Industrial IoT Project
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων και υπηρεσιών IoT που έχουν εφαρμόσει σε βιομηχανικές επιχειρήσεις για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους.

7.3 Best Industrial Energy Efficiency Management Project
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης ή έχουν συμβάλει με συστήματα και λύσεις τους στην αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

7.4 Best Industrial Maintenance Project
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων ή και υπηρεσιών που φροντίζουν την αποτελεσματική συντήρηση, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων της βιομηχανίας.

7.5 Best Industrial Water Management Project
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

7.6 Best Industrial Environmental Protection Project
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων ή υπηρεσιών που υλοποιούν έργα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με στόχο τη διαρκή μείωση των περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

7.7 Best Procurement & Supply Chain Project for Industry
Βραβεύονται πάροχοι λύσεων ή υπηρεσιών που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα έργα διαχείρισης προμηθειών, αγορών και εφοδιασμού στη βιομηχανία.

7.8 Best Industrial Security / Cyber Security Project
Bραβεύονται πάροχοι λύσεων που παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες ασφάλειας ή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

7.9 Best Industrial Facility Management Project
Βραβεύονται επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Κορυφαία Βραβεία

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα.
Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός


Smart & Innovative Factory of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων

Sustainable Factory of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων.

Industry Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων.

SME Smart & Innovative Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην ΜμΕ εταιρεία (εργοστάσιο ή provider) που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων.