Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί εφόσον η υποψηφιότητα περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν δύναται να πραγματοποιούνται αλλαγές.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν καθίστανται υπόλογες σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μη εμπιστευτικά στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (και ανάλογα με τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή), δημοσιοποιούνται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Διευκρινίζεται ότι οι νικητές της διοργάνωσης μπορούν να αναφέρονται στη διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία (BOUSSIAS), ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο website.
Για να είναι έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν τα παρακάτω:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Δραστηριότητα συμμετέχουσας εταιρείας

Επιλέξτε εάν είστε βιομηχανία, πάροχος λύσης, μεταποιητική επιχείρηση ή άλλο.

4. Τζίρος συμμετέχουσας εταιρείας

Επιλέξτε εάν ο τζίρος της επιχείρησης είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από 10 Εκατ. Ευρώ.

5. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text).

5.1 Περιγραφή (έως 400 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που θέλετε να αναφερθείτε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

5.2 Αποτέλεσμα (έως 400 λέξεις)

Αναφέρετε την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

5.3 Συμπεράσματα (έως 400 λέξεις)

Τέλος, περιγράψτε τις βέλτιστες πρακτικές, τα συμπεράσματα και το know how που προέκυψε από την υλοποίηση και την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας σας (case-study) σε οργανωτικό, τεχνολογικό, στρατηγικό, συνεργασιακό επίπεδο. Παραδείγματα: αύξηση, βελτίωση παραγωγής, επένδυση, επέκταση βιομηχανίας κλπ.

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

7. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να δώσετε έµφαση στα αποτελέσματα του έργου.

8. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

9. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

10. Φωτογραφίες (προαιρετικά- αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ το κάθε αρχείο)

Εφόσον είναι δυνατό συνιστάται να συνοδεύετε το κείμενο της υποψηφιότητάς σας µε φωτογραφίες ώστε να βοηθήσουν το έργο των κριτών. Η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού είναι σημαντική και λόγω πιθανής δημοσίευσής τους ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων στην περίπτωση βράβευσης.

11. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

12. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η διοργανώτρια εταιρεία, BOUSSIAS, συμβουλεύει την Κριτική Επιτροπή προς την κατεύθυνση δημιουργίας ομάδων κριτών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι κάθε κριτής θα μελετήσει και αξιολογήσει σε βάθος έναν λογικό αριθμό υποψηφιοτήτων.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

  • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία ή τον όμιλο εταιρειών στην οποία εργάζονται,
  • υποψηφιότητες άμεσα ανταγωνιστικών εταιρειών.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Για την Ενότητα 1

1. Στοιχεία της παραγωγής (αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, γκάμα προϊόντων, εξαγωγές, πελάτες που εξυπηρετούνται κ.λπ.) και των υποδομών (γραμμές παραγωγής, κτιριακές εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)

2. Παραγωγικότητα και πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία (διασφάλιση ποιότητας, αξιοποίηση αυτοματισμών, διατμηματικές συνεργασίες, κ.λπ.)

3. Πρόσφατες επενδύσεις (νέες γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αναδιοργάνωση διαδικασιών κ.λπ.)

4. Βελτιώσεις & αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα (upstream & downstream)

5. Υγεία & Ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση, ανάπτυξη & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Για τις Ενότητες 2-6

1. Καινοτομίες της πρωτοβουλίας / δράσης
2. Τρόπος & μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση / υλοποίηση
3. Αποτελέσματα & οφέλη (κυρίως ποσοτικά) της πρωτοβουλίας / δράσης
4. Συμπεράσματα & καλές πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα). Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες όλων των κριτών που αξιολόγησαν. Μετά το πέρας της αξιολόγησης ο μόνος που αποκτά πρόσβαση στις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1- 2 υποψηφιότητες: 380 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες : 300 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 υποψηφιότητες: 270 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες: 250 € + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Σημ.: Η BOUSSIAS προσφέρει σε κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό 1 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων (εφόσον πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας), ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων που αυτή έχει υποβάλει.